stress op de werkvloer

Wil je werkgever je arbeidsovereenkomst, om een bepaalde reden, beëindigen? Dan kan deze hiervoor een vaststellingsovereenkomst opstellen. Hiermee geeft je werkgever je een voorstel op papier om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. 
onderhandeling vaststellingsovereenkomst
Een vaststellingsovereenkomst is een beëindigingsovereenkomst. Deze overeenkomst is alleen geldig als deze schriftelijk is aangegaan.

Recht op een uitkering

Werkgevers maken gebruik van de vaststellingsovereenkomst, omdat ze opzien tegen de lange gerechtelijke procedure. Voor jou, als werknemer, is het natuurlijk wel belangrijk dat je na het tekenen van de overeenkomst nog recht hebt op een uitkering. Dit is zo als:

  • Het beëindigen van de arbeidsovereenkomst een initiatief is van je werkgever
  • De werkgever zich heeft gehouden aan de geldende opzegtermijn
  • Je niet op staande voet ontslagen bent vanwege bijvoorbeeld diefstal of agressie

Onmisbare punten vaststellingsovereenkomst

De inhoud van een vaststellingsovereenkomst verschilt natuurlijk per zaak. Toch zijn er een aantal punten die er in moeten staan.

De einddatum

Let er bij de einddatum goed op dat de arbeidsovereenkomst eindigt volgens de opzegtermijn. Als dit niet zo is, dat kom je pas na een aantal weken of maanden na je ontslag in aanmerking voor een uitkering.

De eindafrekening

Als je bij je ontslag nog een slotbetaling van je werkgever krijgt, dan dient de hoogte van dit bedrag in de vaststellingsovereenkomst te staan. Hierbij kan je denken aan niet opgenomen vakantiedagen, vakantietoeslag, bonussen of een dertiende maand.

De hoogte van de ontslagvergoeding

Dit is een belangrijk punt van de overeenkomst. Hierin staat weer vermeld om welk bedrag het gaat en wanneer de vergoeding uiterlijk wordt uitbetaald.

Vrijstelling van werkzaamheden

In de vaststellingsovereenkomst staat ook beschreven wanneer je stopt met werken. Dit kan direct zijn, maar het is ook mogelijk dat je tot aan je ontslagdatum blijft doorwerken. Je werkgever zal met je afspreken hoe je bepaalde werkzaamheden overdraagt of afrondt en dat je daarna een vrijstelling van werkzaamheden hebt.

Geheimhoudingsbeding

Meestal wordt er een geheimhoudingsbeding in de overeenkomst opgenomen. Je mag dan geen bedrijfsgevoelige informatie aan andere partijen overbrengen. Verder is het dan ook verboden om de inhoud van de vaststellingsovereenkomst openbaar te maken.

Bedrijfseigendommen inleveren

In de overeenkomst staat ook vermeldt wanneer je de bedrijfseigendommen moet inleveren. Hierbij kan je denken aan een laptop, tablet, telefoon en auto van de zaak.

Afgeven getuigschrift

Als je bent ontslagen, dan is je ex-werkgever het verplicht om jou een getuigschrift af te geven. Dit hoeft, volgens de wet, geen positief getuigschrift te zijn. Om snel weer een andere baan te vinden, is het dan ook een aanrader dat je in de vaststellingsovereenkomst laat vermelden dat je werkgever jou een positief getuigschrift en referenties zal afgeven.

De finale kwijting

De finale kwijting is de slotbepaling aan het einde van de overeenkomst. Hierbij verlenen jij en je ex-werkgever elkaar finale kwijting. Dit betekent dat er geen andere afspreken of claims meer zijn. Ga dus altijd goed na of alle zaken die je geregeld wilde hebben ook echt in de vaststellingsovereenkomst na. Is dit niet het geval? Dan heb je na de ondertekening nog twee weken de tijd om de overeenkomst te laten ontbinden. Volgens de wet mag je deze binnen twee weken ontbinden. Dit kan je doen middels een schriftelijke verklaring. Je hoeft hierin geen reden te noemen.

Door Max